Систем за подношење електронских пријава, представља платформу која обезбеђује механизме за одрживо унапређење и имплементацију нових регистара у складу захтевима кључних пословних корисника посебно у циљу испуњавања законских постављених обавеза, чиме се АПР позиционира као институција која пружа ефективне и ефикасне јавне сервисе српској привреди, грађанима и другим институцијама.

Сваки регистарски домен представља јединствену функционалну целину, намењену пре свега аутоматизацији процеса обраде појединачних поступака, дефинисаних релевантним законским оквиром. У оквиру обраде поступка на јединствени, централизовани начин је укључена сва комуникација како са екстерним подносиоцима, тако и интерним корисницима у оквиру организације.

Систем аутоматизује регистрациони поступак као скуп правила и активности која државни органи, органи територијалне аутономије, органи јединица локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења примењују када поступају у управним стварима, и која типично започиње од стране подносиоца, а резултују доношењем акта, предузимањем управне радње и пружању јавне услуге.

Преглед видео упутства 1

Пријављивање на систем Централне евиденције привремених ограничења права

Преглед видео упутства 2

Насловни екран Централне евиденције привремених ограничења права

Преглед видео упутства 3

Објаве и активне мере у оквиру Централне евиденције привремених ограничења права

Преглед видео упутства 4

Електронско подношење захтева за потврдом у оквиру Централне евиденције привремених ограничења права

Преглед видео упутства 5

Упис привременог ограничења права лица од стране обвезника уписа података

Скраћенице

  • ctrl + h Отвори/затвори помоћни прозор
  • ctrl + i Започни нови процес
  • ctrl + e Напусти унос података
  • ctrl + u Иди на врх стране